Frågor och svar

Är det någonting du undrar över?

Att ge svar på allt som har med index och transportekonomi att göra är förstås svårt, men på den här sidan har vi försökt samla de vanligaste frågorna och svaren. Hittar du inte vad du söker får du gärna höra av dig.

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna

DMT står för Drivsmedelstillägg och är vanligtvis ett pålägg som berör en majoritet av kunder hos ett transportsäljande företag. Kunderna köper transporter till prislistor eller offerter med ett allmänt försäljningsvillkor att en särskild priskorrigerande faktor tillkommer, DMT. Eftersom det är ett generellt villkor passar det bäst att ha en allmän definition av hur DMT beräknas. DMT blir en del av säljarens allmänna försäljningsvillkor.
Sveriges Åkeriföretag har som ett av sina mål att bidra till fungerande marknad för lastbilstransporter. Det betyder inte att alla med automatik ska tjäna mycket pengar, så fungerar inte en marknad. Det innebär däremot att de som verkar på marknaden förväntas fatta beslut om sin verksamhet grundad på kunskap om vad olika beslut innebär ekonomiskt. Att ha koll på ekonomin är en förutsättning för ett framgångsrikt åkeri och därför erbjuder vi alla våra medlemmar hjälp och råd i transportekonomi. På akeri.se finner våra medlemmar information, mallar och kalkylprogram som hjälper till att hålla koll på ekonomin. Vi genomför också kontinuerligt kurser i transportekonomi och Index.
Begreppet index beskriver ett värdes storlek i förhållande till ett annat värde. Baspriser är de priser som transportören lämnat i offert/anbud och som ska omfattas av indexreglering. Indexserie är den serie med indextal som ska användas för att beräkna förändring. Basmånad är den månad vars indextal ska användas för att motsvara baspris. Avläsningsmånad är den månad som ska användas för att bestämma förändring enligt index i förhållande till index vid basmånad. Prisrevideringsdatum är den dag från och med nytt pris ska gälla. Första prisrevideringsdatum är första tillfället efter anbudets avlämnande som ett nytt pris ska gälla. Intervall avser antalet månader som går mellan varje prisrevidering.
SCB (Statistiska Centralbyrån) fastställer talen för Lastbilsserier omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera. För Avfallsindex fastställer SCB talen omkring den 5:e månaden efter den månad som indextalen avser. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Byggbranschens indextal i Entreprenad-serierna, som fastställs av SCB på uppdrag av byggbranschen, fastställs månaden efter den månad de avser.
Ibland stämmer allt och då är index enkelt. Ibland måste man tänka till! Är det procent med i bilden måste man veta om den procentsats som man har verkligen är rätt i förhållande till det som ska förändras. SCB (Statistiska Centralbyrån) mäter totala kostnader för transporter i serierna som heter T08. Om transportörens ersättningar som ska indexregleras motsvarar transportörens alla kostnader så har vi ett 1 till 1 förhållande. Om SCB:s mätningar visar att index ökat 5 % så ska ersättningarna också öka 5 %. Om ersättningen däremot inte motsvarar alla kostnader blir det fel att använda en procentuell förändring som utgår från den förändring som gäller för alla kostnader.
Ibland gäller det att vara exakt. Om index ändras från 141,2 till 143,0 så är den procentuella förändringen 1,2748 %. Det är inte exakt detsamma som 1,3 %. Oftast betyder avrundning rätt lite i pengar och sett över flera avläsningstillfällen bör slumpen göra att det jämnar ut sig. För att parterna inte ska hamna i diskussion om vilken avrundning som är rätt är det lämpligt att redan i upphandlingen precisera att det är förändring uttryckt som procenttal avrundat till en decimal som gäller. Finns inte avrundning preciserad får man anta att en rättslig tolkning innebär att man ska räkna med alla decimaler.
Med förändring menar vi skillnad i procent för två indextal. Exempel: Om priset på diesel stiger från 10 kr till 11 kr och du ska svara på frågan hur mycket dieselpriset stigit så kan du faktiskt ge två olika svar som båda är rätt. Du kan säga att priset stigit 1 krona eller så kan du säga att priset stigit 10 %. En kronas ökning är 10 % mer än vad priset var vid början. När vi använder index är vi intresserade av det relativa talet, procenttalet som i vårt exempel var 10 %. När vi räknar fram en indexförändring gör vi samma sak som i exemplet.
Vill du prisjustera eller prisreglera en vara eller tjänst med hjälp av index, är tanken att priset ska förändras baserat på hur mycket indexet förändrats mellan två tidpunkter räknat i procent. Ett vanligt misstag är att bara dra ifrån indextalet för tidsperiod 1 från tidsperiod 2 och tänka att mellanskillnaden är den procentuella ökningen. Detta stämmer endast i undantagsfall. Att räkna med index innebär att räkna ut det nya priset och förändringen uttryckt i procent. Indextal tid 1 är den tidpunkt du höjer ifrån. Indextal tid 2 är tidpunkten du höjer till, till exempel nuvarande månad.
Index används för att reglera priser som ska gälla för en lite längre tid. Några argument för att använda index är att osäkerhet kring priser vanligtvis leder till behov av ökade marginaler (= högre vinstpålägg) hos transportföretaget. Osäkerheten kan också göra att den mest lämpade inte får jobbet eftersom olika utföra gissar olika om kostnadsutvecklingen. Fasta priser över tid gör det dessutom svårare med långvariga affärsöverenskommelser, något som i sin tur påverkar investeringsvilja i utrustning och kunskap.
Så fort en prisöverenskommelse ska gälla för en längre tid finns ett behov av att bestämma hur priset ska förändras över tid. Genom att SCB:s kostnadsmätningar sker under sekretess och med i förväg bestämda metoder blir det ett neutralt och opartiskt sätt att bestämma prisändringar. Köpare och säljare kommer helt enkelt överens om att priset ska ändras i förhållande till hur kostnaderna ändras enligt en bestämd indexmätning som SCB gör.
På en fungerande marknad är det de som är mest lämpade som får uppdragen. Bra kunskap, bra utrustning, rätt lokalisering med mera påverkar vem som är mest lämpad och om alla har samma syn på lönsamhet (pris i förhållande till kostnad) så kommer också den mest lämpade att få jobbet. Vill vi ha en fungerande marknad för lastbilstransporter är det viktigt med en fungerande prisbildning som minskar osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.
SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad. Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter Skogsråvara. Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas. Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa. Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).
Gemensamt för alla index-begrepp är att ordet hänger ihop med hur saker förhåller sig till varandra. När vi talar om index i samband med priser så avser ordet ett värdes storlek i förhållande till ett ursprungsvärde.
SÅ Index erbjuder säljare och köpare av transporter ett enkelt sätt att reglera ersättningar vid lastbilstransporter. Kostnadsförändringar mäts av SCB (Statistiska Centralbyrån). När förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls skapas förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär.
Som transportsäljare har du en rad kostnader att ta hänsyn till, allt från däck och drivmedel till personal och reparationer. Kostnader som är och bör vara en del av ersättningen i ett transportavtal. Om kostnaderna förändras måste även ersättningen förändras, annars är inte avtalet hållbart. På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag mäter varje månad SCB (Statistiska Centralbyrån) hur olika kostnader förändras. Och med vår plattform kan du enkelt räkna ut förändringen för att kunna justera avtalet. En hållbar affär som både säljare och köpare av transporter tjänar på.

Hittar du inte svaret du söker?

Slå en signal eller ännu hellre; skicka ett mejl, så svarar vi så snart vi kan. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter.