Integritetspolicy

Vi värnar om din säkerhet

Sveriges Åkeriföretag värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Integritetspolicy, SÅ Index

SÅ Index värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Tillhandahålla vår tjänst

För att du ska kunna använda vår tjänst, SÅ Index, behöver vi behandla dina personuppgifter som bland annat dina kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter och personuppgifter som du laddar upp i tjänsten. De rättsliga grunderna för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att administrera vår tjänst och fullgöra våra förpliktelser enligt användarvillkoren. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden att fullgöra användarvillkoren. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge det är nödvändigt för att ge dig tillgång till tjänsten och administrera den.

Tillhandahålla support

Som användare av vår tjänst kan du kontakta vår support för tjänsten. Vi kommer då att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att hantera ditt ärende, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår support. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen av att kunna hantera ditt ärende, tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla vår support. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden även att fullgöra villkoren för användning av tjänsten. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge det är relevant för ärendet eller relaterade ärenden.

Utveckling våra tjänster

Vi kan komma att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter du laddar upp i tjänsten för användaranalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt i informations- och marknadsföringsändamål. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen att utveckla våra tjänster och att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är användare hos oss och därefter som längst 1 år.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Vi kan använda dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av tjänster) för att kunna marknadsföra våra tjänster direkt till dig och informera dig om nyheter. Du kan få marknadsföring eller nyhetsaviseringar via exempelvis telefon, e-post och brev. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att marknadsföra oss och våra tjänster samt att förse dig med information om aktuella händelser. Den rättsliga grunden kan även vara ditt samtycke. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är registrerad användare av tjänsten och längst 1 år efter det att du har avslutat ditt användarkonto. Om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen raderas dina personuppgifter när du återkallar ditt samtycke.

Insamling av besöksstatistik

När du använder vår tjänst eller besöker tillhörande webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Vi anonymiserar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

Upprätthållande av säkerheten

För att tillgodose säkerheten på vår tjänst och tillhörande webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår tjänst och webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas länge om detta krävs enligt lag. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna upprätthålla vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Därutöver delar vi även dina personuppgifter på sätt som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock komma att överföra dina personuppgifter till leverantör eller underleverantör i länder utanför EU/EES. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har jag?

Om vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning
Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Kontakta oss vi frågor

Slå en signal eller ännu hellre; skicka ett mejl, så svarar vi så snart vi kan. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter.